ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു കേക്ക് ഒന്നു കണ്ട്ടു നോക്കു.

Saucepan Marble Cake