എനിക്ക് അവളുടെ രാവുകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഉള്ള ഗ്ലാമർ ഇല്ലേ ? – ആര്യ

Arya in Avalude Ravukal